The-White-Rose-Logo-DARK

Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo

Via Roma 1, Rognano, Pavia

The White Rose Luxury Wedding | Wedding Planner Milano | Viale Coni Zugna 7, Milano | Tel. +39 331 5291725 | info@thewhiterose.it | © Copyright - The White Rose Wedding 2017